קול קורא – דוכנים וספונסרים

קול קורא

מתן חסויות למרוץ יבנה

עיריית יבנה (להלן – "העירייה") , מודיעה בזה על רצונה לצרף נותני חסויות  לרבות באמצעות הצבת דוכן במתחם האקפסו, למרוץ יבנה שיתקיים ביום שישי, 5.5.23.

להלן מובאים פרטי ההליך:

כללי

 1. הפרסום אודות אירוע מרוץ יבנה 2023 מתבצע ע"י העירייה באמצעים שונים והכל בהתאם לשיקול דעת העירייה וכמפורט במפרט, מצ"ב.
 2. העירייה מעוניינת לצרף נתוני חסויות וכן ליצור שיתופי פעולה בתחום העסקים – גופים, עסקים, תאגידים מסחריים וארגונים שונים.

נותני חסויות

 • נותני החסות לכל פעילות ייהנו מאמצעי חשיפה שונים והכל כמפורט במפרט מצ"ב.
 • יובהר כי באפשרות העירייה לקבוע תמורה שונה מזו הנקובה במפרט עבור מתן החסות והכל בהסכמת נותן החסות.
 • העירייה שומרת על זכותה לשנות/להוסיף/לבטל/לדחות אירועים המוזכרים במפרט. במידה ואירוע יבוטל לאחר מתן החסות, דמי החסות ישבו לנותן החסות ולנותן החסות לא תהא כל טענה כנגד העירייה בהקשר לכך.
 • ככל שמציע מעוניין להגיש הצעה למתן חסות עבור אירוע שלא נכלל במפרט המצ"ב הוא רשאי לעשות כן ועליו לציין זאת על גבי הצעתו.

שיתופי פעולה

 • העירייה מבקשת לקבל הצעות לחסות/ שיתופי פעולה למטרת הצלחת הפעילות ותכליתה.
 • למען הסר ספק, יודגש כי בכל שיתופי הפעולה, יצוין באופן בולט כי מדובר בשיתוף פעולה בין העירייה לבין הגוף ויפורסם לוגו העירייה.
 1. העירייה שומרת על זכותה לבטל הליך זה בכל עת, או לדחות את ביצועו ו/או את המועדים הקבועים בו מכל סיבה שהיא, או לצאת להליך חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולמציעים אשר הציעו הצעתם לא תהיה על טענה ו/או דרישה כלפי העירייה ביחס לאמור.
 2. ההצעות אשר יוגשו במסגרת הליך זה תעמודנה בתוקף לתקופה של 30 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.
 3. הליך זה אינו מהווה מכרז ודיני המכרזים אינם חלים עליו.
 4. פרטים נוספים אודות ההליך ניתן לקבל במשרדי דוברות העירייה: טל' 08-9433336 מייל: ariel@yavne.muni.il

 

תנאי הסף להגשת הצעה למתן חסות / שיתוף פעולה

 1. עם נותני החסות / שיתופי הפעולה ימנו אך ורק גופים, עמותות, עסקים, תאגידים מסחריים וארגונים בעלי כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 שפעילותם ותחום עיסוקם עולים בקנה אחד עם חזון העירייה, אופייה וערכיה, עם מעמדה הציבורי ועם תפקידיה על פי דין.

יובהר כי לא תתאפשר מתן חסות למוצרים / שיתוף פעולה עם גורמים אשר אינם עולים בקנה אחד עם היותה של העירייה גוף ציבורי כגון מוצרים לא מוסריים ו/או תחומים אשר לדעת העירייה אינם קשורים ו/או מסייעים לאופי המירוץ

 1. נותן החסות נעדר זיקה לחבר עירייה / עובד עירייה – נותן החסות יחתום על הצהרה בנוסח המצורף.

אופן הגשת ההצעה והליך הבחירה

שלב א'-פנייה והגשת הצעה

 1. על המציע לשלוח באמצעות דוא"ל, את מסמכי הפנייה, מצ"ב כנספח א' בצירוף המסמכים הרלוונטים המפורטים להלן עד לתאריך 1/5/23 בשעה 14:00 לדוברות העירייה בכתובת ariel@yavne.muni.il  לאחר השליחה אחריות המציעים לוודא קבלה בטלפון 08-9433336
 2. במסגרת פנייתו, על המציע לצרף את כל האסמכתאות הנדרשות לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף לעיל וכל מידע נוסף אשר יימצא לנכון (חומר פרסומי, הפנייה לאתר האינטרנט שלו וכיוצ"ב).

כמו כן, על המציע לפרט את דרישותיו המהותיות ככל שישנן, המהוות תנאי מצידו למתן החסות / שיתוף פעולה , כגון פרסומים שונים, בלעדיות בתחום עיסוקו וכד' וכן לפרט את גובה/שווי החסות המוצע על ידו.

בשלב זה, תבדוק העירייה את עמידותו של המציע בתנאי הסף. מציע אשר לא יעמוד בתנאי הסף ייפסל ולא ימשיך לשלב הבא.

שלב ב'-ראיון

 1. לעירייה זכות לזמן עפ"י שיקול דעתה את המציע/ה לראיון לצורך קבלת מידע וגיבוש ההצעה וזאת בכפוף לעמידה בתנאי הסף. בראיון תבוצע בין היתר בדיקה של אופי החברה, תחום פעילותה, מסריה והתאמתה להתקשרות עם העירייה.

כמו כן, במהלך הראיון ידונו פרטי החסות / שיתוף הפעולה והתמורה הניתנת בעדה והעירייה תהיה רשאית לנהל מו"מ עם מציע החסות לצורך קבלת הצעת חסות משפורת.

שלב ג'-בחירת ההצעה

 1. הצעות המציעים ייבחנו ע"י העירייה והחלטותיה יועברו למציעים.
 2. לעירייה שמורה הזכות לבחור את הצעת החסות הנותנת לה את מירב היתרונות וככלל תעדיף העירייה לבחור את הצעת החסות הגבוהה ביותר מבין ההצעות שהוגשו עבור אירוע מסוים.
 3. יובהר כי הליך זה הוא איננו הליך מכרזי ודיני המכרזים אינם חלים עליו ולפיכך העירייה שומרת על זכותה לנהל מו"מ עם המציעים לצורך שיפור הצעותיהם במידת הצורך.
 4. יובהר כי העירייה תהיה רשאית לבחור מספר זוכים בהליך זה, לרבות בחירת מספר נתוני חסויות לאותו אירוע וכן לא לבחור כלל נותני חסויות לאירוע מסוים. כמו כן יובהר כי עבור כל אירוע ייבחר זוכה/זוכים בנפרד.
 5. העירייה רשאית להתקשר עם נותני חסויות אשר לא נטלו חלק בהליך זה.

 

בכבוד רב,

עיריית   יבנה

פרטי
המארגנים

טרי פלוס הפקת אירועי ספורט בע"מ